PROFİLLƏR

C–şəkilli tavan metal profil (60x27)

C–şəkilli tavan metal profil (60×27) tavan karkasların və divar üzlüklərin formalaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İstiqamətləndirici tavan metal profil (TU 28x27)

İstiqamətləndirici tavan metal profil (TU 28×27) tavan, həmçinin üzlük karkasların quraşdırılması zamanı TC 60/27 profilləri üçün istiqamətləndirici element rolunu oynayır.

İstiqamətləndirici metal profillər (DC 50x50/75/100)

İstiqamətləndirici metal profillər (DC 50×50/75/100) С–şəkilli formada olub gipskarton arakəsmə və üzlüklər üçün şaquli karkas dayaqları rolunu oynayır. Məkanlararası arakəsmələrin və üzlüklərin karkasların qurulması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

İstiqamətləndirici metal profillər (DU 40x50/75/100)

İstiqamətləndirici metal profillər (DU 40×50/75/100) U–şəkilli formada olub dayaq profilləri üçün istiqamətləndirici element rolunu oynayır, həmçinin arakəsmə və üzlüklərin karkasları arasında bəndləmələrin qurulması üçün işlənir.

Müdafiəedici künc metal profil (KP 0,4x25x25/31x31)

Müdafiəedici künc metal profil (KP 0,4x25x25/31×31) GKL, GKLN, GKLNO və özəl tipli lövhələr əsaslı konstruksiyaların (boşluqlar, arakəsmələrin yan hissələri və s.) istismar zamanı mümkün zədələrdən qorunması üçün nəzərdə tutulmuşdur

UA-Profil

UA-Profil Qapı dirəklərinin quraşdırılmasında dayaq kimi istifadə olunur